Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2023 september

Bydel Ullern

"Sammen for Ullern" er et spennende, tverrsektorielt innovasjonsprosjekt i god kommune 3.0 ånd i Bydel Ullern. En kartlegging gjennomført i 2022, finansiert av stiftelsen vår, avdekket at en fellesnevner og risikofaktor for både yngre og eldre i bydelen, er opplevelsen av ensomhet og utenforskap. Ungdom ønsker seg jobb med mening, og eldre har behov for bistand og aktiviteter.

Dette prosjektet søker å skape samhandling mellom avdelinger i bydelen som ikke har hatt tradisjon for dette. Gjennom brukermedvirkning, vil man involvere innbyggerne i utformingen av bydelens tilbud.

Prosjektet er i forprosjektsfasen, men det har allerede fått positiv mottakelse og støtte fra offentlige støtteordninger og stiftelser. De samarbeider også tett med lokalt, privat næringsliv. Jo flere man får med seg på Ullern-laget, jo sterkere står prosjektet. I tillegg vil prosjektet jobbe tett opp imot frivillig sektor.

Ungdom vil kurses slik at de blir bedre rustet til å møte arbeidslivet. De vil få mulighet til å jobbe enten med de eldre i bydelen, utvide ungdomstilbudet eller få jobb hos lokale bedrifter. Ved å få flere ungdommer ut i "jobb med mening", håper man vil ha en effekt både på ensomhet og i et kriminalitets- og rusforebyggende perspektiv.

Økt livskvalitet og økt livsglede for seniorer og det å kunne leve lenger i eget hjem er et mål for prosjektets eldre. Gjennom å ha tilgang til flere hender som kan hjelpe med mindre og større praktiske oppgaver gjør at helsepersonell heller kan bruke mer kvalitetstid på nødvendige helsetjenester.

Målsetningen av samhandlingen på tvers av enheter og tjenestesteder i Bydel Ullern er at det blir enda bedre å leve, bo og jobbe i bydel Ullern.

Piloten vil pågå i fem år, og skal følgeforskes.

Vi gleder oss til å følge dette prosjektet tett. Om det er andre stiftelser eller privatpersoner som ønsker å bidra eller samarbeide med oss om dette, ta gjerne kontakt på karianne@eastiftelsen.no