Om ossSøk støtteProsjekterKontakt
2017 februar

Guttas Campus

Guttas Campus AS er et ideelt aksjeselskap, etablert og eiet av Stiftelsen. Hovedmålet er å bidra til at guttene klarer overgangen fra ungdomsskolen og styrke muligheten for at de fullfører videregående skole. Guttenes faglige nivå i lesing, skriving eller regning kan innebære at de står i fare for å falle ut av skolen og noen trenger også hjelp til å mestre hverdagen.

Kjernen i virksomheten er 14 dagers intensive læringscamper for gutter som har fullført niende klasse. Etter campen følges deltakerne opp på mentorsentere hver annen uke gjennom 18 måneder med leksehjelp og sosial omgang.

Den første campen ble avholdt i sommerferien 2018, hvor 27 gutter fra 16 ulike skoler i Oslo deltok. Sommeren 2019 og 2020 deltok 45 og gutter fra 23 av byens ungdomsskoler. I 2020 ble Guttas Campus avholdt for første gang i Vestland med 35 elever fra ungdomsskoler i Bergen og to omliggende kommuner.

Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen og det legges vekt på så vel faglig, personlig som sosial læring. Etter campen får hver elev oppfølging på mentorsentere. Målet er å støtte eleven igjennom 10. klasse og følge ham i den kritiske overgangen fra ungdomsskole til videregående skole.

Inntak i Guttas Campus vurderes etter søknad fra elev/foresatt og kandidatene er identifisert av de respektive skolenes ledelse og lærere. Kriteriet er gjennomgående at eleven skal ha potensial til å klare utfordringene, men at han trenger et positivt puff.

Elevens ferdigheter i lesing, skriving og regning måles før og etter campen og fremskrittet er betydelig. Pr november 2020 går 23 av 27 deltagere fra 2018-kullet på vgs, mens 2 er i jobb. I 2019-kullet går 44 av 45 deltagere på vgs, mens én følger 11. trinn i grunnskolen.

Vi bygger på «DrengeAkademiet» i Danmark, som springer ut av LøkkeFonden. De har mange års erfaring fra liknende programmer. Stiftelsen har kjøpt konseptet med enerett for Norge og inngått et forpliktende samarbeid hvor vi deler kompetanse og erfaring.

Utviklingen av Guttas Campus ble i sin helhet finansiert av Stiftelsen. Vi bidrar også finansielt til avviklingen av campene i Oslo sammen med Oslo Kommune, NAV, Bufdir, Kavlifondet, Bergesenstiftelsen, Sparebankstiftelsen DnB, Stiftelsen Scheibler og OBOS.Clarion Hotell og Try med flere bidrar med produkter og tjenester. I Vestland bistår Kavlifondet og Trond Mohn, mens de tre involverte kommunene dekker halvparten av utgiftene for sine respektive elever.

Oppfølgingen etter campen utgjør en viktig del av konseptet. Gutta møtes omtrent hver annen uke på et «mentorsenter» sammen med deler staben og andre støttespillere. Det blir serveres et enkelt måltid fulgt av aktiviteter som spenner fra leksehjelp til biljardspill. Det sosiale nettverket og de sterke båndene som ble knyttet på campen blir godt ivaretatt her.

Ved siden av selve campen, vekker mentorordningen interesse i mange kretser. I samarbeid med FERD Sosiale Entreprenører vurderer EA-stiftelsen å etablere et separat konsept rettet mot en videre krets av elever. I Glasgow deltar ca. 10% av byens ungdomsskoleelever i en slik ordning og den skotske organisasjonen vil bistå dersom vi går videre. Utdanningsetaten i Oslo kommune viste betydelig interesse, men der er saken på vent.

Guttas Campus AS er inne i en god utvikling, ikke minst takket være et effektivt styre og god ledelse. Svenning Torp har vært styreleder siden starten. I november 2020 overlot han roret til Anniken Hauglie.

Mer om prosjektet